ТВ Гурра

2024 година

Извештаи од спроведени надзори

Програмскиот концепт

Вонреден програмски надзор ТВ Гурра – (член 67 став 6 од ЗААВМУ) – 13.06.2024

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ Гурра –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 4.01.2024

 

2023 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Гурра – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 01.09.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Гурра – (член 14 од ЗМ) – 24.11.2023
  • Мерка јавна опомена ТВ Гурра (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 24.11.2023

Контролен административен надзор ТВ Гурра – (член 14 од Законот за медиуми) – 10.06.2024

Контролен административен надзор ТВ Гурра – (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 10.06.2024

Употреба на јзикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор  ТВ Гурра – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 01.09.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Гурра (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 24.11.2023

Контролен програмски надзор ТВ Гурра – (прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 10.06.2024

Заштита на малолетните лица, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ Гурра – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМ) – 01.09.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Гурра (член 98 став 1 од ЗААВМУ) – 24.11.2023

Контролен програмски надзор ТВ Гурра – (член 98 став 1 од ЗААВМУ) – 10.06.2024

Редовен програмски надзор ТВ Гурра – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 01.09.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Гурра (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 24.11.2023

Контролен програмски надзор ТВ Гурра – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 10.06.2024


2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Контролен програмски надзор ТВ Гурра – (Член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

Контролен програмски надзор ТВ Гурра  – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Гурра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 10.03.2022

Информации достапни до корисниците

Контролен административен надзор ТВ Гурра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

Контролен административен надзор ТВ Гурра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 11.02.2022

  • Изречена мерка јавна опомена  ТВ Гурра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 04.03.2022

2021 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Гурра – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Редовен програмски надзор – ТВ Гурра –  (член 64, член 92 ставови 1 и 3 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена – ТВ Гурра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 23.12.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – ТВ Гурра  –  (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомрна – ТВ Гурра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 23.12.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – ТВ Гурра – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.11.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор ТВ Гурра  (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 02.12.2020


2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Програмски концепт

– Контролен административен надзор ТВ Гурра – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор – ТВ Гурра (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор – ТВ Гурра (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.05.2019

Изречени мерки:

Јавна опомена ТВ Гурра (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 07.06.2019


2018 година

 Accessibility

Accessibility