Г-ТВ Телевизија

2024 година

Извештај од спроведенј надзор

Минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор – ТВ Г-ТВ Телевизија – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 ставови 3 и 4 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување – 17.04.2024


2023 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Г-ТВ Телевизија – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 01.09.2023

Заштита на малолетните лица, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ Г-Телевизија – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 01.09.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор ТВ Г-Телевизија – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 01.09.2023


2022 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Употреба на јазикот на програмите на радиодифузерите

Вонреден програмски надзор – Г-ТВ Телевизија – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 27.04.2022

Контролен програмски надзор – Г-ТВ Телевизија – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

  • Решение за преземање мерка јавна опомена  Г-ТВ Телевизија – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 17.05.2022

Контролен програмски надзор Г-ТВ Телевизија – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Контролен програмски надзор – Г-ТВ Телевизија – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 27.04.2022

Контролен програмски надзор – Г-ТВ Телевизија – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

  • Решение за преземање мерја јавна опомена ТВ Г-ТВ – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 10.03.2022

Заштита на малолетните лица

Контролен програмски надзор Г-ТВ Телевизија – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 11.02.2022


2021 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор Г-ТВ Телевизија – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор – Г-ТВ Телевизија –  (прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена – Г-ТВ Телевизија – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 23.12.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – Г-ТВ Телевизија – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – Г-ТВ Телевизија – (прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена – Г-ТВ Телевизија – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 23.12.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување најмалку 12 часа програма, емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор Г-ТВ Телевизија – (прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

  • Решение за преземање мрака јавна опомена – Г-ТВ Телевизија – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 23.12.2021

Правилник за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување

Вонреден административен надзор – Г-ТВ Телевизија – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021


2020 година

Извештај од спроведен надзор:

Правилник за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување

– Вонреден административен надзор Г-ТВ Телевизија  – (Член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 01.12.2020


2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување

– Вонреден административен надзор врз Г-ТВ Телевизија ДООЕЛ Гостивар (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.05.2019


2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување

– Вонреден административен надзор врз Г-ТВ Телевизија ДООЕЛ Гостивар – (член 22 од Правилникот за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 18.06.2018

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Г-ТВ Телевизија ДООЕЛ Гостивар – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – Г-ТВ-Телевизија ДООЕЛ Гостивар – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка-опомена –  Г-ТВ Телевизија ДООЕЛ Гостивар – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018Accessibility

Accessibility