ТВ Здравкин

2023 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Импресум, Информации достапни до корисниците, Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Здравкин – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 01.09.2023

Употреба на јзикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор  ТВ Здравкин – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3) – 01.09.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Здравкин (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.09.2023

Заштита на малолетните лца, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други обилици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласаље и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ ЗДравкин – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94) – 01.09.2023


2021 година

Извештаj од спроведен надзор:

Правилник за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување

Вонреден административен ТВ Здравкин – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 06.10.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 6 часа програма во телевизијата, емитување најмалку 30% програма изворно создадена какао македонски аудио или аудиовизуелни дела и половина од обврските да ги остварат во период од 7 до 19 часот

– Редовен програмски надзор ТВ Здравкин (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

Заштита на малолетните лица од програми што би можеле да му наштетат на нивниот физички, психички и морален развој

– Редовен програмски надзор ТВ Здравкин (прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Здравкин – (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Импресум, информации достапни за корисниците и идентификација на радиодифузер 

– Редовен програмски надзор ТВ Здравкин (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.11.2020


2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување

– Вонреден административен надзор врз ТВ Здравкин ДООЕЛ Велес (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.05.2019


2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Контролен програмски надзор – ТВ Здравкин ДООЕЛ Велес– (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

– Редовен програмски надзор ТВ Здравкин ДООЕЛ Велес – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор – ТВ Здравкин ДООЕЛ Велес – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

– Редовен административен надзор ТВ Здравкин ДООЕЛ Велес – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Изворно создадена програма, употреба на јазикот, времетраење на емитувана програма

– Редовен програмски надзор – ТВ Здравкин ДООЕЛ Велес (член 64, член 90, член 92 став 1 и 14 од ЗААВМУ) – 23.07.2018

Изречени мерки:

Информации достапни до корисниците

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ Здравкин ДООЕЛ Велес –  (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.08.2018

Времетраење на емитувана програма

– Решение за преземање мерка опомена –ТВ Здравкин ДООЕЛ Велес – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 01.08.2018

Заштита на малолетни лица

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ Здравкин ДООЕЛ Велес – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 15.08.2018Accessibility

Accessibility