ТВ Здравкин

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување

Вонреден административен ТВ Здравкин – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 06.10.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 6 часа програма во телевизијата, емитување најмалку 30% програма изворно создадена какао македонски аудио или аудиовизуелни дела и половина од обврските да ги остварат во период од 7 до 19 часот

– Редовен програмски надзор ТВ Здравкин (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

Заштита на малолетните лица од програми што би можеле да му наштетат на нивниот физички, психички и морален развој

– Редовен програмски надзор ТВ Здравкин (прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Здравкин – (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Импресум, информации достапни за корисниците и идентификација на радиодифузер 

– Редовен програмски надзор ТВ Здравкин (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.11.2020


2019 година

Извештај од спроведен надзор:

Правилник за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување

– Вонреден административен надзор врз ТВ Здравкин ДООЕЛ Велес (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.05.2019

 

2018 година

 Accessibility

Accessibility