ТВ Канал 8

2023 година

Извештаи од спроведени надзори 

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден адмнистративен надзор ТВ Канал 8 – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 09.11.2023

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Канал 8 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 01.09.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор  ТВ Канал 8 – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 01.09.2023

Заштита на малолетните лица, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ Канал 8 – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 01.09.2023


2021 година

Извештаи од извршени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надор ТВ Канал 8 – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021


2018 година

Извештаи од извршени надзори:

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТВ Канал 8 ДООЕЛ Кочани – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор – ТВ Канал 8 ДООЕЛ Кочани – (член 14 од Законот за медиуми) – 29.10.2018

– Редовен административен надзор ТВ Канал 8 ДООЕЛ Кочани – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Изворно создадена програма, употреба на јазикот, времетраење на дневно емитувана програма

– Редовен програмски надзор – ТВ Канал 8 ДООЕЛ Кочани (член 64, член 90, член 92 став 1 и 14 од ЗААВМУ) – 23.07.2018

Изречени мерки:

Изворно создадена програма

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ Канал 8 ДООЕЛ Кочани – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Импресум

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ Канал 8 ДООЕЛ Кочани – (член 14 од Законот за медиуми) – 14.08.2018Accessibility

Accessibility