1

ТВ Канал 8

2021 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – ТВ Канал 8 –  (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – ТВ Канал 8 – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Изворно создадена програма, употреба на јазикот, времетраење на дневно емитувана програма

Редовен програмски надзор – ТВ Канал 8 – (член 64, член 92 ставови 1 и 3 и член 90 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надор ТВ Канал 8 – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021


2018 година

Извештаи од извршени надзори/мерки опомена

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТВ Канал 8 ДООЕЛ Кочани – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор – ТВ Канал 8 ДООЕЛ Кочани – (член 14 од Законот за медиуми) – 29.10.2018

– Редовен административен надзор ТВ Канал 8 ДООЕЛ Кочани – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Изворно создадена програма, употреба на јазикот, времетраење на дневно емитувана програма

– Редовен програмски надзор – ТВ Канал 8 ДООЕЛ Кочани (член 64, член 90, член 92 став 1 и 14 од ЗААВМУ) – 23.07.2018