ТВ ПЛУС

2018 година

Извештај од спроведен надзор

Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – ТВ ПЛУС (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување)

 

 Accessibility

Accessibility