ТВ Свет

2021 година

Извештај од спроведен надзор

Обврска за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор ТВ Свет – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021


2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите

– Контролен програмски надзор – ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 64 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

– Редовен програмски надзор – ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 64 од ЗААВМУ) – 23.07.2018

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор – ТВ Свет ДООЕЛ Свети Николе – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 16.05.2018

Времетраење на емитувана програма, изворно создадена програма

– Редовен програмски надзор – ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 90, член 92 став 1 и 14 од ЗААВМУ) – 23.07.2018

Изречени мерки:

Информации достапни до корисниците

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.08.2018

Изворно создадена програма

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 30.07.2018

Употреба на јазик

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ Свет ДОО Свети Николе – (член 64 став 3 од ЗААВМУ) – 14.08.2018Accessibility

Accessibility