ТВ Спектра

2023 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела 

  • Мерка јавна опомена ТВ Спектра (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 10.01.2023

Контролен програмски надзор ТВ Спектра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 16.03.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Спектра (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 10.01.2023

Контролен програмски надзор ТВ Спектра – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 22.02.2023


2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Јавност во работата на издавачите на медиуми, информации достапни до корисниците

Редовен административен надзор ТВ Спектра – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Контролен административен надзор ТВ Спектра (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 11.02.2021

Заштита на малолетни лица

– Контролен програмски надзор ТВ Спектра (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 11.02.2021

Емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела 

– Контролен програмски надзор ТВ Спектра (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 11.02.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела 

Редовен програмски надзор ТВ Спектра (прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Спектра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен административен надзор ТВ Спектра (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерк јавнаопомена ТВ Спектра – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Спектра (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Спектра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – ТВ Спектра ДООЕЛ Лабуништа  (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 21.05.2019


2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Посебни забрани

– Вонреден програмски надзор по претставка – ТВ Спектра ДООЕЛ Лабуништа – (член 48 од ЗААВМУ) – 12.06.2018

Спонзорство

– Вонреден програмски надзор по претставка – ТВ Спектра ДООЕЛ Лабуништа – (член 54 став 5 од ЗААВМУ) – 12.06.2018

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор –ТВ Спектра ДООЕЛ Лабуништа –  (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2018

Изречена мерка:

Спонзорство

– Решение за изречена мерка опомена – ТВ Спектра ДООЕЛ Лабуништа (член 54 став 5 од ЗААВМУ) – 13.06.2018Accessibility

Accessibility