ТВ Ускана Еден

2023 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Полог – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 01.08.2023

Заштита на малолетните лица, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ Полог – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 01.08.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор ТВ Полог – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 31.07.2023


2021 година

Извештај од спроведен надзор

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Полог – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021


2020 година

2019 година

2018 година

 Accessibility

Accessibility