Хроника за 33-та седница

Скопје, 23.09.2016г. – Поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по предлог на директорот на Агенцијата, Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Телевизија КОБРА ДОО Радовиш. Accessibility

Accessibility