Хроника на 15-та седница

Скопје, 06.04.2016г. – Советот на Агенцијата ја усвои Информацијата за доставено барање за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс и донесе заклучок дека е потребно да се изработи нова студија за оправданоста за објавување јавен конкурс. Воедно, даде одобрување за донесување одлука за одобрување средства за ангажирање овластен проценител за процена на вредноста на патничко моторно возило.Accessibility

Accessibility