Хроника од првото продолжение на 4-та седница

Скопје, 30.01.2024 – На првото продолжение на 4-та седница одржана на 29.01.2024г. Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ХИТ ФМ ДООЕЛ Скопје.

 Accessibility

Accessibility