Хроника од првото продолжение на 45та седница

Скопје, 19.12.2020г. – Советот на Агенцијата на вчерашното продолжение на 45-та седница донесе две Одлуки за одбивање на Барањата за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален мултиплекс на ТРД 24 Вести ДООЕЛ Штип и ТРД КЛАН МАЦЕДОНИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, од причина што со Студијата за утврдување оправданост за објавување јавен конкурс за доделување дозвола, се утврди дека не постои оправданост за објавување на јавен конкурс.Accessibility

Accessibility