Хроника од 1ва седница

Скопје, 12.01.2021 год. – Советот на Агенцијата на првата седница одржана на 12.01.2021 година, врз основа на констатации од извршен надзор каде е утврдено непочитување на член 141 на Законот за  аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесе Решение за изрекување на мерка јавна опомена на операторот Трговско радио дифузно друштво-оператор на кабловска мрежа ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Кавадарци.Accessibility

Accessibility