Хроника од 10-та седница

Скопје, 27.02.2020 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе три Решенија за запирање на покренати постапки за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на следниве радиодифузери: Друштво за радиодифузна дејност, трговија и услуги ЕКО РАДИО ДООЕЛ Пробиштип, Трговско Радио-Дифузно Друштво Б-97 ДООЕЛ Битола и Трговско радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ.

Воедно, Советот на Агенцијата го прифати Извештајот и донесе Одлука за усвојување на годишната сметка на Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2019 година.Accessibility

Accessibility