Хроника од 12-та седница

Скопје, 23.03.2015г. – Советот на Агенцијата даде одобрение на директорот на Агенцијата за исплата на средства за национално кофинансирање за проектот на Агенцијата од IPA TAIB 2009 – „Зајакнување на административните капацитети на регулаторните тела за телекомуникација и медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски сервиси“. Accessibility

Accessibility