Хроника од 17-та седница

Скопје, 30.05.2023 – На 17-та седница Советот на Агенцијата даде одобрување за дообезбедување на средства потребни за реализација на договорот за јавна набавка-услуга: Одржување на хигиена за потребите на Агенцијата, а следствено на тоа и за изменување на Одлуката за потреба од јавна набавка.Accessibility

Accessibility