Хроника од 18-та седница

Скопје, 19.11.2014 – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница донесе Нацрт-Програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година (со Нацрт-Програма на планирани активности и Нацрт-Финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година), Годишен план за вршење програмски надзор и Годишен план за вршење административен надзор.

Советот на Агенцијата ги донесе следниве правилници и упатства:

Правилник за формата и содржината на известувањето за промената на сопственичката структура, Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластеното лице за вршење на стручен надзор и начинот на нејзино издавање и одземање, Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци, Упатство за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми и патство за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење обработка на личните податоци и за водење евиденција за пренесување медиуми надвор од работните простории на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.Accessibility

Accessibility