Kronikë nga seanca nr. 18-të

Shkup, 19.11.2014- Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në seancën e sotme solli Draft- Program për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015 (me Draft – Program të aktiviteteve të planifikuara dhe Draft-Plani financiar i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015), Plan vjetor për realizimin e monitorimit të programeve dhe Plan vjetor për realizimin e mbikëqyrjes administrative.

 

Këshilli i Agjencisë i solli rregulloret në vijim:

Udhëzim për mbajtjen e evidensëc për persona të autorizuar për krerjen e të dhënave personale dhe për mbajtjen e evidences për transferimin e mediumeve jasht nga hapsirat e punës të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Udhëzim për mënyrën e klasifikimit të llojeve audiovizuele dhe audio programe, Rregullore për mënyrën e bërjes kopje të sigurta, arkivim dhe sigurim, si dhe përsëri kthyerje të të shënave të ruajtura personale, Rregullore për formën dhe përmbajtjen e identifikimit zyrtar të personit të autrizuar për krerjen e mbikqyrjes profesionale dhe mënyrën e dhënjes dhe marrjes të sajë, Rregullore për shkatrimin e dokumenteve, si dhe shkatrimin, fshirjen dhe pastrimin e e mediumit në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Rregullore për formën dhe përmbajtjen e informimit për strukturën pronësore dhe Rregullore për formën dhe përmbajtjen e informimit për strukturën pronësore.Accessibility

Accessibility