Хроника од 19-та седница

СКОПЈЕ, 21.11.2014- Советот на Агенцијата на денешната седница ги донесе следниве Правилници : Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитување; Правилник за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси; Правилник за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите; Правилник за заштита на малолетните лица и Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси.Accessibility

Accessibility