Kronikë nga seanca nr. 19

Shkup, 21.11.2014 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme i solli këto rregullore: Rregullore për kushtet teknike minimale, hapësinore, financiare dhe kushte kadrovike për marrjen e lejes për emetim televiziv dhe radio emetim, Rregullore për përmbajtjen dhe formën e paraqitjes për evidentimin në regjistrin e operatorëve të cilët transmetojnë pako programore dhe të lejes për regjistrimin e pakove programore/serviseve, Rregullore për format e serviseve programore, Rregullore për mbrojtjn e personave minoren dhe Rregullore për zonat e transmetimit të serviseve programore të radiove dhe televizioneve.Accessibility

Accessibility