Хроника од 2-та седница

Скопје, 23.01.2019г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РФМ ДООЕЛ Скопје.

Советот на Агенцијата го одби Приговорот бр.04-80/9 од 18.01.2019 година.Accessibility

Accessibility