Хроника од 22та седница

Скопје, 04.08.2021 – Советот на Агенцијата донесе Предлог-план за измена на Планот за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите, усогласен со мислењето од Секретаријатот за законодавство и истиот го достави до Владата на Република Северна Македонија.Accessibility

Accessibility