Хроника од 22-та седница

СКОПЈЕ, 07.04.2014– Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Агенцијата) на денешната седница ја усвои Информацијата во врска со поведената претходна постапка за испитување на условите за отворање на стечајна постапка над Трговско радиодифузно друштво ,,ПЕРСПЕКТИВА ТВ” ДООЕЛ Скопје и одлучи да продолжи со континуирано следење на поведената претходна постапка за испитување на условите за отворање на стечајна постапка над Трговско радиодифузно друштво ,,ПЕРСПЕКТИВА ТВ” ДООЕЛ Скопје, заради заштита на правата на Агенцијата.

 Accessibility

Accessibility