Хроника од 24-та седница

Скопје, 06.07.2017г. – На 24-та седница Советот на Агенцијата, го усвои Предлогот за измена и дополнување на Ревизијата на Националната програма за усвојување на европското законодавство НПАА 2017 и даде одобрување на директорот за спроведување на постапка за доделување на Договор за јавна набавка за услугата: одржување на лифтови и платформа, согласно годишниот план за јавни набавка во 2017 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Accessibility

Accessibility