Хроника од 28-та седница

Скопје, 11.08.2017г. – Поради извршена уплата за годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување, Советот донесе решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата на Трговско радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип.

На седницата, Советот на Агенцијата донесе Одлука за мирување на работен однос, поради законска неможност од спроведување на постапка за откажување на договорот за вработување со анекси, поради неоправдано изостанување на работникот од работа три последователни работни дена.Accessibility

Accessibility