Хроника од 29-та седница

Скопје, 06.09.2023 – Советот на Агенцијата согласно Писмениот извештај за извршен редовен програмски надзор на операторот на јавна електронска комуникациска мрежа Трговско друштво за производство, трговија и услуги АЛТРА-САТ 2000 ДООЕЛ Охрид му изрече мерка јавна опомена за прекршување на член 141 од ЗААВМУ.

На 29-та седница Советот донесе и Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЛОГ ДООЕЛ Тетово.Accessibility

Accessibility