Хроника од 31-та седница

Скопје, 07.09.2016г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе одлука за објавување на јавен конкурс за доделување една дозвола за радио емитување, на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово, кој ќе се емитува преку радиофреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ, и тоа: 97.6 МHz. Исто така донесе и Одлука со која се дозволува промена во сопственичката структура на ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево.Accessibility

Accessibility