Хроника од 34-та седница

Скопје, 26.11.2021 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе две Одлуки за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ и дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија, поради неисполнување на минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.Accessibility

Accessibility