Хроника од 34-та седница

Скопје, 25.09.2020 – На 34та седница Советот на Агенцијата даде одобрување за дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2020 година со додавање на нова точка: Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс.Accessibility

Accessibility