Хроника од 36-та седница

Скопје,07.10.2020 – Поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно неплатен годишен надоместокот за дозвола за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, Советот на Агенцијата донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје.Accessibility

Accessibility