Хроника од 40-та седница

Скопје, 06.12.2017г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата донесе Правилник за изменување на Правилникот за внатрешна организација и работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во однос на утврдување на распоредот на работното време на вработените во Стручната служба на Агенцијата.

Советот на Агенцијата усвои два предлога од директорот на Агенцијата кои се однесуваат на Информации за постоење на сомневање за сторена повреда на авторските права и сродни права од страна на еден радиодифузер кој емитува телевизиска програма на државно ниво и два оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, и да ги достави до Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, Центар за сузбивање организиран и сериозен криминал.

Се донесе Одлука со која се забрани спроведување на промена во сопственичката структура на ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип, од причина што е утврдено дека со предложената промена на сопственичката структура би се создала недозволена медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Во врска со добиеното Барање за одземање на дозволата на Телевизија 24 Вести, Советот на Агенцијата ја усвои Информацијата од службите во Агенцијата и го извести барателот дека не постои законска причина за одземање на дозволата на овој радиодифузер.

Советот на Агенцијата донесе заклучок со кој му одобри на директорот на Агенцијата да донесе Одлука за исплата на еднократна солидарна помош за подолготрајно боледување и лечење врз основа на здравствена документација на вработен во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.Accessibility

Accessibility