Хроника од 42та седница

Скопје, 22.12.2023 – Советот на Агенцијата на 42та седница донесе Одлука со која се одзема дозволата за радио емитување на Приватната високообразовна установа Универзитет Скопје – Скопје, Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗУМ СКОПЈЕ, поради тоа што имателот на дозволата подолго од 30 дена од денот на започнување со вршење на дејноста, утврден во дозволата, не ги исполнил техничките и просторните услови што ги понудил во постапката за доделување на дозволата, односно просторните и техничките услови на радиодифузерот не се во согласност со понудените просторни и технички услови во постапката за доделување на Дозвола.

 Accessibility

Accessibility