Хроника од 44-та седница

Скопје, 04.12.2020 год. –Поради неисполнување на обврската од член 90 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно поради тоа што имателот на дозволата кој врши дејност на локално ниво, не емитувал најмалку 6 часа дневно програма на телевизија, односно престанал со емитување на програмски сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини, Советот на Агенцијата донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница-Пласница.Accessibility

Accessibility