Хроника од 6-та седница

Скопје, 15.02.2023 – Советот на Агенцијата даде одобрување за дообезбедување на средства потребни за реализација на договорот за јавна набавка – Ревизорски услуги за потребите на Агенцијата, а следствено на тоа и за изменување на Одлуката за потреба од јавна набавка.



Accessibility

Accessibility