Магазин „Шења“

2024 година

Извештај од извршен надзор

Импресум

Редовен административен надзор Шења – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2024


2021 година

Извештај од извршен надзор

Импресум

Редовен административен надзор Шења – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2021


2020 година

Извештаи од извршени надзори

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Шења (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

Импресум

Редовен административен надзор Шења (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2020


2019 година

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

Редовен административен надзор Шења (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 31.10.2019


2018 година

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

Извештај од контролен назор – Шења – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 11.05.2018

Извештај од редовен административен надзор – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2018

Изречена мерка:

Импресум

Член 14 став 1 од Законот за медиуми – 02.03.2018Accessibility

Accessibility