Штипски глас

2021 година

 

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Штипски глас – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2021

Редовен административен надзор Штипски глас (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 12.02.2021


2020 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Штипски глас – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2020

Редовен административен надзор Штипски глас (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.06.2020

Редовен административен надзор Штипски глас (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Штипски глас  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

 


2019 година

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

Вонреден административен надзор Штипски глас (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 15.11.2019

Редовен адмнистративен надзор Штипски глас –  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.06.2019

 


2018 година

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

Контролен административен надзор (член 14 став 1 од Закoнот за медиуми) – 14.02.2018


2017 година

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

– Вонреден административен надзор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 15.12.2017

Изречена мерка:

Импресум

– Член 14 став 1 од Законот за медиуми – 21.12.2017Accessibility

Accessibility