Јавна седница бр.1 – 13.01.2020 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 1-та јавна седница ја одржа на 13.01.2020 година со почеток во 15:00 часот.

Д Н ЕВ Е Н РЕД

1, Образложение од Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСО, Злате ДООЕЛ Тетово во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.

2.Разно.Accessibility

Accessibility