1

Јавна седница бр.1 – 13.01.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 1-та Јавна седница ја закажува за 13.01.2020 година (понеделник), со почеток во 15:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Разно.