Јавна седница бр.1 – 19.02.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 1-та јавна седница ја одржа на 19.02.2021 година, со почеток во 10:25 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Разно.

 Accessibility

Accessibility