Јавна седница бр.2 – 08.04.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та јавна седница ја одржа на 12.04.2021 година со почеток во 14:25 часот.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 

  1. Образложение од ТРД Аљбана Плус ДООЕЛ Куманово во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility