Јавна седница бр.3 – 18.05.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги 3-та јавна седница ја одржа на 18.05.2021 година со почеток во 14:00 часот.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво Радио 102ка-ФМ ДООЕЛ Струга, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Разно.

 Accessibility

Accessibility