Јавна седница бр.3 – 27.02.2019 година

Советот на Агенцијата врз основа на член 23, став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та Јавна седница ја закажува за 27.02.2019 година, со почеток во 10:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од РТД Телевизија Сонце ДООЕЛ Прилеп во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Образложение од ТРД ТВ Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  3. Образложение од ТРД ТВ Скопје ДОО Скопје за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  4. Образложение од ТРД К ТРИ Телевизија Куманово за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility