Јавна седница бр.7 – 17.08.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та јавна седница ја одржа на 17.08.2022 година (среда) со почеток во 16:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип, за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility