Јавна седница бр. 8 – 20.10.2022 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8-та јавна седница ја одржа на 20.10.2022 година (четврток) со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво телевизија КАНАЛ-21 ДООЕЛ Велес, во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility