1 ТВ

2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор 1 ТВ – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

– Редовен програмски надзор 1 ТВ – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување 1 ТВ (член 76 став 4 од Изборниот законик) – 23.04.2019

 Импресум; Информации достапни до корисниците;  Идентификација на радиодифузер

-Контролен административен надзор 1 ТВ – (член 14 од ЗМ) – 16.07.2019

– Редовен административен надзор  1ТВ ( член 14 од ЗМ) – 15.04.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена 1 ТВ (член 14 од Законот за медиуми) – 09.05.2019

Заштита на малолетната публика

– Контролен програмски надзор 1 ТВ (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 21.05.2019

– Контролен програмски надзор  1 ТВ (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 26.02.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена 1 ТВ (член 50 став 3) –  18.03.2019

Начела за вршење на дејноста

– Вонреден програмски надзор 1 ТВ (член 61 став 1 алинеја 1 од ЗААВМУ) – 06.05.2019

– Вонреден програмски надзор 1 ТВ (член 61 став 1 алинеја 1 од ЗААВМУ) – 15.03.2019

– Вонреден програмски надзор 1 ТВ (член 61 од ЗААВМУ) – 04.03.2019

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Контролен административен надзор 1 ТВ – (член 64 од ЗААВМУ) – 16.07.2019

– Редовен програмски надзор 1 ТВ (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 08.04.2019

– Вонреден програмски надзор 1 ТВ (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 08.04.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена 1ТВ (член 64 став 1 од ЗААМУ) – 25.04.2019

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Oбврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор 1 ТВ, (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 100, член 52, член 93 и член 94 од ЗАВМУ) – 08.04.2019


2018 година

 Accessibility

Accessibility