ПРАВИЛНИК за техничките, просторните, финансиските и кадровските услови за добивање дозвола за вршење радиодифузна дејност

Советот за радиодифузија на РМ на продолжението на 55-та седница, одржана на 08 ноемви 2013 година  го усвои Правилникот за техничките, просторните, финансиските и кадровските услови за добивање на дозвола.

Правилникот за техничките, просторните, финансиските и кадровските услови за добивање на дозвола за вршење на радиодифузна дејност може да го преземете тука.Accessibility

Accessibility