RREGULLORJA për kushtet teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodfuzive

Këshilli i radiodifuzionit i RM-ës në vazhdimësi të seancës nr. 55-së, e mbajtur më datë 08 nëntor 2013 e miratoi Rregulloren për kushtet teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodfuzive.

Rregulloren për kushtet teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodfuzive mund ta merni këtu.Accessibility

Accessibility