2014 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Импресум; Информации достапни до корисниците 

– Извештај од редовен административен надзор врз ТВ АЛФА  ДООЕЛ Скопје (член 12 од ЗМ и член 51 став 1 од ЗААВМУ) -26.12.2014

Употреба на јазик

– Извештај од вонредниот надзор врз ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје, (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 02.12.2014

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации

– Извештај од редовен надзор врз ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје (членови  53, 54, 55, 98, 99, 100, 101, 103 од ЗААВМУ)

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од вонреден надзор врз ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје – (член 94 ставови 4 и 6) – 29.01.2014

 

 

 Accessibility

Accessibility