2014 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Заштита на малолетни лица

– Извештај од вонредниот надзор врз  ТВ Сител, – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 09.12.2014

  • Решение за преземање мерка против ТВ Сител ( член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 11.12.2014

– Извештај од редовен програмски надзор врз  ТВ СИТЕЛ  – (член 50 став 3 и член 53 од ЗААВМУ) – 25.09.2014

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците

– Извештај од редовен административен надзор врз – ТВ СИТЕЛ  – (член 12 од Законот за медиуми, член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.12.2014

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен програмски надзор врз ТВ Сител – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 23.12.2014

  • Решение за преземање мерка против ТВ Сител  (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 30.01.2014


Accessibility

Accessibility